Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RONDOM 1920 BV
1. Algemeen
1.1. Op alle overeenkomsten met Rondom 1920, zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Rondom 1920 aanvaardt geen eventuele (levering-)voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever/abonnee tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Een overeenkomst komt tot stand door een bestelling van een klant. Rondom 1920 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. De koper aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvraag geldt als aanvaard door Rondom 1920 voor zover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.
1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rondom 1920 worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rondom 1920 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2. Prijzen
2.1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2.2. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
2.3. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen die alleen gelden indien de verkoop plaats vindt via de internetsite. Op deze prijzen kan geen aanspraak worden gemaakt bij aanschaf op andere wijze (zoals bijvoorbeeld in onze winkel).
2.4. Rondom 1920 kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.5. Indien een klant een offerteaanvraag doet bij Rondom 1920 is de door Rondom 1920 gemaakte aanbieding vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Rondom 1920 mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en website zijn onder voorbehoud en binden Rondom 1920 niet.
3. Betaling
3.1. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen veertien (14) dagen na factuurdatum en op de door Rondom 1920 in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.
3.2. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever/abonnee derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
3.3. Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Rondom 1920 in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 50 euro (incl. BTW) plus rente 1,5% per (gedeelte van een) maand over het openstaande bedrag.
3.4. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3.5. De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Rondom 1920 verrekenen.
3.6. Rondom 1920 behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
3.7. Geleverde zaken blijven eigendom van Rondom 1920 totdat volledige betaling, ook van de in art. 3.3 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.
3.8. Betaling van een internetbestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Wanneer de klant kiest voor bestellen op rekening kunnen de gegevens van de klant op verzoek van Rondom 1920 getoetst en geregistreerd worden bij een krediet- en incasso-informatiespecialist. Rondom 1920 besluit vervolgens op basis van de verkregen informatie of de klant voor het bestellen op rekening in aanmerking komt.
3.9. De klant geeft Rondom 1920 toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze van een internetbestelling.
3.10. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Rondom 1920 gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.11. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Rondom 1920.
3.12. Rondom 1920 kan een abonnement of andere levering schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de abonnee/wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van abonnee/wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
4. Levering
4.1. Levering door Rondom 1920 vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Rondom 1920 anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Rondom 1920 zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Rondom 1920. (U kunt het artikel dan na overleg sturen naar ons Antwoordnummer)
4.3. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Rondom 1920 verschuldigd is, heeft voldaan.
5.2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van levering op u over.
6. Klachten/retourzendingen/annuleringen
6.1. Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na leverdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Rondom 1920. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na toestemming van Rondom 1920 – indien is voldaan aan het bepaalde in art. 6.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.
6.2. Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht door de Rondom 1920, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft de Rondom 1920 naar vrije keus het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door de Rondom 1920 te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht. (zie voor internet bestellingen art. 9.1)
7. Bedenktijd
7.1. Indien u een product, welke u via internet heeft besteld, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Rondom 1920 te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Door Rondom 1920 ter zake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
7.2. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen aan Rondom 1920 te melden.
7.3. Conform Art. 6 lid 3 van de Richtlijn 97/7/Eg is de bedenktijd niet van toepassing, indien de verkoop:
– producten betreft waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Rondom 1920 geen vat heeft;
– voorwerpen betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde boeken.
– goederen betreft die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur betreft waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.
– levering van kranten en tijdschriften betreft.
– diensten van weddenschappen en loterijen betreft
7.4. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rondom 1920 de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
8. Bestellingen/communicatie
8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Rondom 1920, dan wel tussen Rondom 1920 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Rondom 1920, is Rondom 1920 niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rondom 1920.
9. Overmacht
9.1. Rondom 1920 heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Rondom 1920 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rondom 1920 kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
10.3. De wederpartij vrijwaart Rondom 1920 tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Rondom 1920 in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.
11. Partiële nietigheid
11.1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
12. Diversen
12.1. Wanneer door Rondom 1920 gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Rondom 1920 deze Voorwaarden soepel toepast.
12.2. Rondom 1920 is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.